O nas

Stowarzyszenie Fotograficzna Grupa Twórcza KONTUR powstało wiosną 2013 w Szczecinie. Jesteśmy stowarzyszeniem, którego celem jest propagowanie fotografii jako dziedziny sztuki oraz wszechstronny rozwój artystyczny skupionych w nim członków. Siedzibą Fotograficznej Grupy Twórczej KONTUR jest Szczecin, ale łączymy ludzi z całego Pomorza, a także z Poznania i Zielonej Góry. Będziemy na tej stronie prezentować najważniejsze wydarzenia z działalności Stowarzyszenia, nasze sukcesy, a w galeriach członków nasze prace.

Pomimo krótkiego czasu działalności mamy na swoim koncie sukcesy – dwoje członków otrzymało tytuły artystyczne Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej AFIAP i EFIAP, nagrody w konkursach fotograficznych i diaporam w Polsce, Serbii, Rumunii, Niemczech, Walii, Włoszech oraz wystawy zbiorowe i indywidualne członków grupy w Szczecinie, Warszawie, Rzeszowie, Białogardzie, Kołobrzegu, Ustce, Jarosławiu.
Artyści z FGT KONTUR fotografują głównie architekturę i krajobraz. Tworzą również fotografię uliczną i reporterską oraz diaporamę.

Władze Fotograficznej Grupy Twórczej KONTUR

Zarząd Stowarzyszenia FGT KONTUR
Prezes – Cezary Dubiel,
Vice Prezes – Beata Bogusławska,
Skarbnik – Beata Wojtunik,
Sekretarz – Andrzej Krupiński.
Członek Zarządu – Agnieszka Żychska.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia FGT KONTUR

Ryszard Poprawski – Przewodniczący,
Marian Fidos
Zbigniew Pryjmak.

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia FGT KONTUR
Elżbieta Waszczuk, Zbigniew Suliga, Kornelia Tumanowicz oraz zastępca członka w osobie Andrzeja Czapiewskiego. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego jest Zbigniew Suliga.

STATUT
FOTOGRAFICZNEJ GRUPY TWÓRCZEJ „KONTUR”

I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny stowarzyszenia
§ 1
Nazwa stowarzyszenia brzmi: FOTOGRAFICZNA GRUPA TWÓRCZA „KONTUR” w skrócie: FGT „KONTUR”.
§ 2
Terenem działania FOTOGRAFICZNEJ GRUPY TWÓRCZEJ „KONTUR” jest obszar Polski i Unii Europejskiej.
§ 3
Siedzibą FOTOGRAFICZNEJ GRUPY TWÓRCZEJ „KONTUR” jest miasto Szczecin.
§ 4
FOTOGRAFICZNA GRUPA TWÓRCZA „KONTUR” posiada osobowość prawną.
§ 5
FOTOGRAFICZNA GRUPA TWÓRCZA „KONTUR” używa pieczęci okrągłej z napisem FGT KONTUR i pełną nazwą stowarzyszenia w otoku.
§ 6
FOTOGRAFICZNA GRUPA TWÓRCZA „KONTUR” może być członkiem krajowych
i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń fotograficznych, których cele statutowe są zbieżne z celami lub sprzyjają realizacji celów statutowych FGT „KONTUR”.

II Cele i działalność FOTOGRAFICZNEJ GRUPY TWÓRCZEJ „KONTUR”
§ 7
Celem FOTOGRAFICZNEJ GRUPY TWÓRCZEJ „KONTUR” jest:
1. działalność edukacyjna poprzez rozwijanie wiedzy i umiejętności fotograficznych wśród wszystkich zainteresowanych oraz upowszechnianie twórczości fotograficznej,
2. wszechstronny rozwój artystyczny członków stowarzyszenia,
3. działalność kulturalna, propagowanie i współuczestniczenie w rozwoju kultury ze szczególnym uwzględnieniem fotografii we wszystkich jej formach,
4. reprezentowanie interesów twórczych członków GTF „ KONTUR „ oraz ochronę ich praw autorskich w kraju i za granicą.
§ 8
Cel swój stowarzyszenie osiąga przez:
1. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi w tym organizacjami młodzieżowymi, placówkami kultury, uczelniami i szkołami oraz instytucjami i podmiotami prywatnymi,
2. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, klubami i kołami fotograficznymi
o podobnych celach i zadaniach,
3. organizowanie konkursów i wystaw fotograficznych, inicjowanie i wydawanie publikacji, wydawnictw obrazujących osiągnięcia i prezentację twórczości fotograficznej krajowej i zagranicznej,
4. organizowanie odczytów, plenerów, zebrań dyskusyjnych, pokazów prac, szkoleń w dziedzinie fotografii, historii sztuki i estetyki oraz wspieranie edukacji fotograficznej,
5. udział swoich członków w imprezach szkoleniowych i twórczych, organizowanych przez inne ośrodki w kraju i za granicą.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9
Członkowie FGT „ KONTUR” dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§ 10
Członkiem zwyczajnym FGT „ KONTUR” może być:
1. obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, który złoży pisemną deklarację członka i zostanie przyjęty przez Zarząd GFT,
2. cudzoziemiec zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich,
3. cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP.

§ 11
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zobowiąże się do popierania celów FGT „ KONTUR” deklarując stałą składkę.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd FGT „KONTUR”.

§ 12
1. Członkiem honorowym może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych
i niepozbawiony praw publicznych, jak również cudzoziemiec posiadający wybitne osiągnięcia
w dziedzinie fotograficznej działalności artystycznej, naukowej, publicystycznej lub organizacyjnej.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków FGT „KONTUR”, zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu FGT „KONTUR”.

§ 13
1. Członek zwyczajny FGT „KONTUR”, mający pełną zdolność do czynności prawnych ma prawo:
a. wybierać i być wybranym do władz FGT „KONTUR”,
b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności FGT „KONTUR”,
c. korzystać z urządzeń oraz organizowanych przez FGT „KONTUR” imprez,
d. posiadać legitymację członkowską i znaczek FGT „KONTUR”.

2. Członek honorowy ma prawo:
a. członka zwyczajnego zgodnie z ust. 1 pkt a—d oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem doradczym,
b. jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej, ale może dobrowolnie ją opłacać
w dowolnej wysokości,
c. członek honorowy będący jednocześnie członkiem zwyczajnym ma prawa określone w ust. 1 pkt. a.
3. Członek wspierający ma prawo:
a. brać udział z głosem doradczym, zaś osoba prawna przez upoważnionego przedstawiciela,
w Walnych Zebraniach FGT „KONTUR”,
b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności FGT „KONTUR”.

§ 14
Członek zwyczajny FGT „KONTUR” jest zobowiązany do:
1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz FGT „KONTUR”,
2. aktywnego uczestnictwa w działalności FGT „KONTUR” i realizowania jego celów.
3. dbania o własny rozwój twórczy i propagowanie fotografii artystycznej,
4. dbania o etykę i godnego reprezentowania FGT „KONTUR”,
5. regularnego opłacania składki członkowskiej w ustalonej przez władze Towarzystwa wysokości.

§ 15
1. Utrata członkostwa może nastąpić wskutek:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b. skreślenia z listy członków, uchwałą Zarządu FGT „KONTUR”, na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy,
c. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
d. prawomocnego wyroku sądu powszechnego o utracie praw publicznych,
e. zgonu.
2. Utrata członkostwa honorowego następuje na skutek uchwały Walnego Zebrania
na wniosek Zarządu FGT „KONTUR”.
3. Decyzję o skreśleniu z listy członków FGT „KONTUR” podejmuje Zarząd FGT „KONTUR”.
4. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

IV. Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami FOTOGRAFICZNEJ GRUPY TWÓRCZEJ „KONTUR” są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
§ 17
1. Walne Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze Członków FGT „KONTUR” odbywają się, co 4 lata
w I kwartale roku.
2. Władze FGT „KONTUR” wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
3. Uchwały: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy udziale, co najmniej połowy członków.
4. Za pełnienie funkcji we władzach FGT „KONTUR” członkowie nie otrzymują wynagrodzenia,
ale mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów związanych z działalnością FGT „KONTUR” Decyzję podejmuje Zarząd.

§ 18
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą FGT „KONTUR” i może być zwyczajne
i nadzwyczajne.

§ 19
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na 4 lata w I kwartale zawiadamiając członków pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres podany przez nich przynajmniej 14 dni przed terminem, podając czas, miejsce i porządek obrad.

§ 20
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:
1. jest zwoływane ze szczególnie ważnych przyczyn na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub pisemny wniosek 34 % członków zwyczajnych. Wniosek musi zawierać uzasadnienie jego zwołania i proponowany porządek obrad,
2. zebranie musi być zwołane przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty
złożenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane,
3. zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winne być wysłane w sposób określony w § 19.

§ 21
Walne Zebranie Członków dla kierowania obradami wybiera spośród członków
niewchodzących w skład władz FGT „KONTUR”: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego obrad oraz protokolanta.

§ 22
Do właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie i zmiana statutu FGT „KONTUR”,
2. rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w przedmiocie działalności władz FGT „ KONTUR”
oraz odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego i uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków
FGT „KONTUR”, od których wniesiono odwołanie,
3. ocena działalności towarzystwa i jego władz oraz ustalanie zamierzeń na okres kadencji,
4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego tj. bilansu i rachunku wyników za rok ubiegły,
5. podjęcie uchwały w sprawie nadwyżki lub straty finansowej,
6. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, ewentualnie odmowa udzielenia absolutorium całemu Zarządowi lub poszczególnym jego członkom. Nie uzyskanie absolutorium wyłącza od kandydowania do władz najbliższej kadencji,
7. wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w głosowaniu tajnym,
8. rozpatrywanie wniosków członków FGT „ KONTUR” dotyczących działalności i rozwoju stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,
9. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania FGT „ KONTUR”,
10. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia l sprzedaży majątku nieruchomego,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia FGT „KONTUR” do innych organizacji
i stowarzyszeń fotograficznych.

§ 23
1. Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli jest obecnych na zebraniu ponad 50%
członków w I terminie, zaś w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
3. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego
i protokolanta zebrania.

§ 24
Zarząd FGT „ KONTUR” kieruje działalnością Towarzystwa pomiędzy Zebraniami Walnymi Członków
i ponosi odpowiedzialność za swą pracę przed Zebraniem Walnym Członków.

§ 25
1. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie.
2. W skład Zarządu wchodzą:
a. prezes,
b. 1-2 wiceprezesów,
c. sekretarz,
d. skarbnik,
e. do 4 członków.
3. Pierwsze zebranie Zarządu dokonuje podziału funkcji, inne funkcje np. kronikarza wg potrzeb może przydzielić Zarząd członkom FGT „KONTUR”.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz w kwartale.
5. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność większości członków, w tym prezesa
lub wiceprezesa.
6. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły.
7. Trzykrotna kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność członka Zarządu na posiedzeniach może spowodować utratę mandatu.
8. Na miejsce członka Zarządu, który ustąpił lub utracił mandat, Zarząd może dokooptować nowego spośród członków FGT „KONTUR”.
9. W trakcie kadencji Zarząd może zmienić przydzielone funkcje członkom Zarządu w koniecznych przypadkach.
10. Jeżeli zmiany w składzie Zarządu przekroczą 50% w czasie trwania kadencji musi być wybrany nowy Zarząd.

§ 26
Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
1. wykonanie uchwał Walnego Zebrania członków.
2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
3. realizacja celów i zadań FGT „KONTUR”.
4. sporządzanie preliminarzy budżetowych i dysponowanie funduszami w ramach przewidzianych budżetem.
5. prowadzenie ksiąg rachunkowych i inwentarzowych oraz sporządzanie bilansów.
6. przyjmowanie i skreślanie członków FGT „KONTUR”.
7. tworzenie i prowadzenie sekcji zainteresowań oraz powoływanie w miarę potrzeby komisji kwalifikacyjnych i jury wystaw oraz konkursów, jak też delegowanie członków do komisji kwalifikacyjnej i jury na zaproszenie innych instytucji i stowarzyszeń.
8. organizowanie wystaw, konkursów, kursów szkoleniowych, odczytów i wieczorów autorskich.
9. zwoływanie Walnych Zebrań.
10. powoływanie delegatów do stowarzyszeń, których członkiem jest FGT „KONTUR”.
11. zgłaszanie wniosków do stowarzyszeń, których członkiem jest FGT „KONTUR”.
12.ustalanie składki członkowskiej i wpisowego.
13.typowanie członków do odznaczeń, nagród i wyróżnień.
14. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków.

§ 27
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków stałych i 1 zastępcy, który wchodzi w skład Komisji
w razie nieobecności członka stałego.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie innych władz FGT „KONTUR”.

§ 28
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. badanie i kontrola gospodarki finansowej FGT „KONTUR” w tym budżetu, co najmniej raz w roku,
2. kontrola całokształtu działalności Zarządu w zakresie jej zgodności ze statutem,
3. złożenie sprawozdania ze swojej działalności na ‚Walnym Zebraniu, ocena Zarządu
i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
4. możliwość zgłoszenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 29
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków stałych oraz 1 zastępcy, który wchodzi
w skład Sądu w razie nieobecności członka stałego.
2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu wybierają przewodniczącego.
3. W skład Sądu nie mogą wchodzić członkowie innych władz FGT „KONTUR”.

§ 30
Sąd Koleżeński powołany jest do orzekania i nakładania kar organizacyjnych
w stosunku do członków FGT „KONTUR” w sprawach:
1. sporów pomiędzy członkami FGT „KONTUR”, powstałych na tle działalności FGT „KONTUR”.
2. prowadzenia dochodzeń przeciwko członkom na żądanie Walnego Zebrania, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
3. natury etycznej wniesionych przeciwko członkom FGT „ KONTUR”.
4. naruszenia Statutu i podstawowych uchwał władz FGT „KONTUR”.

§ 31
Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1. upomnienie,
2. nagana,
3. nagana z ostrzeżeniem pozbawienia członkostwa,
4. zawieszenie członka do 2 lat w prawach członkowskich,
5. wykluczenie ze stowarzyszenia.

§ 32
1. Od orzeczenia Sądu. Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.
2. Odwołanie winno być wniesione do Zarządu w ciągu 30 dni od doręczenia orzeczenia. Walne Zebranie może orzeczenie Sądu Koleżeńskiego zatwierdzić, zmienić lub uchylić. W razie potrzeby Walne Zebranie może skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
§ 33
Z przebiegu rozprawy Sąd Koleżeński sporządza protokół podpisany przez członków Sądu.
§ 34
Sąd Koleżeński działa na posiedzeniu jawnym, obwinionemu przysługuje prawo
wyboru rzecznika spośród członków FGT „KONTUR”.

§ 35
1. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia – Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
2. W trybie kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

V. Majątek i sposób zaciągania zobowiązań

§ 36
1. Majątek FGT „KONTUR” stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne środki,
w tym niematerialne, tworzące fundusz stowarzyszenia.
2. Majątek swój FGT „KONTUR” uzyskuje z:
a. wpisowego, składek członkowskich i innych świadczeń członkowskich,
b. zapisów, darowizn i spadków,
c. dochodów z majątku FGT „KONTUR”
d. dotacji,
e. ofiarności publicznej,
f. innych wpływów, zgodnych z przepisami natury ogólnej w tym z praw autorskich do wydawnictw, strony internetowej, organizowanych konkursów i wystaw.

§ 37
1.Wszelkie akty prawne, które stwarzają zobowiązania pieniężne i majątkowe, muszą
być podpisane przez prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub upoważnionego
członka Zarządu.
2.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli we wszelkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 38
Zmiana Statutu FGT „ KONTUR” wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków w warunkach określonych w § 19 – 24.
§ 39
1. Rozwiązanie FGT „ KONTUR” wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków w warunkach określonych w § 19 – 24.
2. W przypadku rozwiązania FGT „KONTUR”, Walne Zebranie Członków decyduje
o przeznaczeniu majątku i powołuje 3 – 5 osobową Komisję Likwidacyjną.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Fotograficzna Grupa Twórcza "Kontur"

%d blogerów lubi to: